Práva a povinnosti zákonných zástupců

1. Povinnosti

Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

 • Zajistit, aby žák řádně docházel do školy.
 • Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.
 • Spolupracovat s třídním učitelem, výchovným poradcem, školním preventistou případně s jinými zaměstnanci školy, kteří je chtějí informovat o výsledcích výchovy a vzdělávání jejich dětí.
 • Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání jejich dětí.
 • Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.
 • Oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku a další údaje, jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona).

2. Práva

Zákonní zástupci žáků mají právo :

 • Na informace o průběhu a výsledcích výchovy a vzdělávání svého dítěte.
 • Volit a být volení do školské rady.
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich dětí.Jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.
 • Na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu.
 • Požádat o uvolnění z výuky podle pravidel tohoto školního řádu.

 

Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy

3. Vztahy

 • Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.
 • Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před  všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím,  využíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s  materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se  vměšovat do jejich soukromí a jejich korespondence.  Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich  pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno  nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi  orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost budeme  věnovat ochraně před návykovými látkami.
 • Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka.
 • Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem. Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví.
 • Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, na kterých informují zákonné zástupce  žáků o výsledcích  výchovy a vzdělávání. V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem.