Školní psycholog

 

PhDr. Mgr. Olga Konůpková – školní psycholog

 

Vážení rodiče, milí žáci,

od května 2020 působím na této škole jako školní psycholožka. Jsem tu pro rodiče, žáky a pedagogy, kteří se na mě mohou obracet pro psychologickou pomoc nebo radu, ať už se jedná o aktuálně vzniklou náročnou situaci nebo o popovídání si o problému, který Vás trápí delší dobu.

Školní psycholog je nezávislým odborníkem, který poskytuje poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. Při práci se řídí etickými normami své profese a je vázán mlčenlivostí. Individuální systematická práce školního psychologa s dítětem je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Ráda bych se Vám zde krátce představila. Vystudovala jsem magisterský obor psychologie na pedagogické faktultě Univerzity Karlovy. Ještě předtím jsem absolvovala magisterský obor psychosociální studia, rovněž na Univerzitě Karlově. Po ukončení studií psychologie jsem pracovala jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně a následně jako školní psycholožka na základní škole. V rámci svého dalšího vzdělávání jsem mimo jiné absolvovala výcviky v krizové intervenci, v práci s terapeutickými kartami, v práci s terapeutickým pískovištěm (tzv. Sandtray) aj. Jedná se o metody práce, které velmi často a ráda používám především při individuální práci s žáky. Dlouhodobě se zabývám problematikou dětí s ADHD a dětí s obtížemi v regulaci emocí a chování. Vedla jsem skupiny pro žáky zaměřené na nácvik sociálních dovedností i rodičovskou podpůrnou skupinu pro rodiče dětí s ADHD. Jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v gestalt psychoterapii.

Můžete se na mne obracet například v následujících případech:

Žáci:
Když máte potíže s ostatními dětmi a trápí vás vztahy se spolužáky, ostatními dětmi nebo dospělými
Když zažíváte smutek nebo vztek a chcete si o tom s někým popovídat
Když máte problémy s chováním nebo dodržováním školního řádu
Když potřebujete poradit s výběrem dalšího studia
Když se potřebujete dozvědět něco sami o sobě
Když si potřebujete popovídat, postěžovat, „zanadávat“…
Když máte potíže při učení nebo nevíte jakým způsobem se učit

 

Rodiče a zákonní zástupci:
Když potřebujete poradit a pomoci při řešení výchovných nebo osobnostních problémů Vašeho dítěte
Když u Vašeho dítěte došlo k náhlé změně ve výkonnosti, chování nebo prožívání
Když potřebujete pomoci při řešení sourozeneckých vztahů nebo jiných rodinných problémů
Když potřebujete pomoci při řešení obtíží Vašeho dítěte se spolužáky, jinými dětmi nebo dospělými
Když potřebujete poradit s výběrem dalšího vzdělávání Vašeho dítěte
Když potřebujete poradit s domácí přípravou Vašeho dítěte na vyučování a s výběrem jeho optimálního učebního stylu

 

Pedagogové:
Když si potřebujete jen tak popovídat, postěžovat apod.
Když potřebujete poradit při řešení vztahových potíží žáků
Když potřebujete pomoci při řešení aktuální krize žáka
Když potřebujete zjistit aktuální klima třídy a realizovat následná opatření při práci se třídou
Když potřebujete pomoci při řešení výchovných potíží ve školní družině
Když potřebujete poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků
Když potřebujete pomoci při řešení potíží dětí ve spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci
Když potřebujete znát aktuální stav Vašeho dítěte, jeho schopnosti, školní výsledky, osobnostní charakteristiky atd.

 

Konzultační hodiny

  • pro rodiče a pracovníky školy – pondělí od 13:00 do 16:00 hodin a úterý od 8:00 do 10:00hodin v pracovně školního psychologa. V jiných časech pouze po předchozí vzájemné dohodě telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.
  • pro žáky –každý den o velké přestávce (10:35 – 10:55) v pracovně školního psychologa. V jiných časech pouze po předchozí vzájemné dohodě.

 

Individuální psychologické konzultace s žáky

Pravidelné individuální konzultace s žáky se uskutečňují po předchozí dohodě se zákonnými zástupci. Pokud není domluveno jinak, konají se zpravidla jednou týdně v předem naplánovaném dni a čase (obvykle mimo vyučování). Počet setkání závisí na tématu, dohodě s rodičem a dítětem.

Souhlas s činností školního psychologa

Rodiče udělují písemný souhlas s činností psychologa na škole – viz soubor ke stažení. Pokud souhlas udělen není, žák se nezapojuje do aktivit vedených školním psychologem. Bez souhlasu školní psycholog s žáky přímo nepracuje.

Individuální souhlas podepisuje rodič v případě, že se jedná o činnost, která není realizovaná pro všechny žáky či třídu (př. individuální konzultace s dítětem, individuální psychologické vyšetření apod.).

Školní psycholog poskytuje své služby v souladu s „Etickými normami práce školního psychologa“, které vnímá jako závazné – viz soubor ke stažení.

Kontakt: 

e- mail: psycholog@mazurska.cz

mobil: 727 874 671

Těším se na setkání s Vámi,

PhDr. Mgr. Olga Konůpková

 

Ke stažení: