Charakteristika školy

 

Charakteristika školy

Zřizovatelem Základní školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a je Městská část Praha 8. Součástí školy je základní škola, školní družina, školní klub a školní jídelna.

Základní škola je fakultní školou s právní subjektivitou. Jsme úplná škola s prvním i druhým stupněm. Máme 24 tříd ZŠ, z toho 16 tříd na 1. stupni a 8 na 2. stupni, 7 oddělení ŠD a školní klub. Ve všech ročnících probíhá výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Naším cílem je kvalitní příprava a výchova žáků pro budoucí život, kvalitní pedagogický sbor s velmi dobrými vztahy a vyprofilování školy postupně na typ rodinné školy se sportovním zaměřením. Podporujeme dobré partnerské vztahy mezi žáky i učiteli a usilujeme o dobrou spolupráci s rodiči.

Zaměřujeme se na rozvoj atletiky (škola je členem Asociace školních a sportovních klubů) a míčových her, věnujeme se však i dalším sportovním aktivitám.

Ve škole je zajištěna činnost výchovné poradkyně, školního metodika prevence a školní psycholožky. Podporujeme rovněž environmentální výchovu, škola je zapojena do programu Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro základní školy M.R.K.E.V.

Ve škole je zřízena tříčlenná školská rada a pracuje zde rovněž Spolek rodičů a přátel školy Mazurská (SRPŠ), který je právním subjektem.

Atmosféru naší školy můžete poznat v rámci Dnů otevřených dveří a při různých akcích pořádaných pro žáky, jejich rodiče i veřejnost.

Aktivity školy

Pořádáme řadu tradičních akcí (Mazurskou olympiádu, Vánoční jarmark, Karneval, Jarní koncert, Mazurský jarmark a další). Žáci školy se pravidelně zúčastňují různých projektů, programů a sportovních i kulturních akcí – sportovní i vědomostní soutěže, programy se zaměřením na protidrogovou prevenci či ekologii, navštěvují divadla, koncerty, výstavy, vyjíždí na ozdravné pobyty a podobně. Dále ve škole pracují školní kroužky (sport, keramika, angličtina a mnoho dalších). Škola rovněž spolupracuje s MŠ Krynická (např. pomoc s organizací Dne dětí).

Jazyky

Ve škole probíhá výuka AJ od 2. třídy, výuka dalšího cizího jazyka (NJ, RJ) od 7. třídy. Výuka AJ je na 2. stupni posílena hodinami konverzace a formou kroužků, na 1. stupni formou kroužků AJ, které vedou učitelé školy.

Sport

Tělesná výchova je školou podporována a je zaměřena především na lehkou atletiku a míčové hry. Žáci naší školy dosahují výborné sportovní výsledky nejen v Praze 8, ale i na celopražských akcích. Škola je rovněž pořadatelem některých sportovních akcí v Praze 8 (Pohár Rozhlasu, Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů, trojboj a další).

Žáci 3. tříd se celoročně účastní plaveckého výcviku v Aquacentru Šutka.

Při škole pracuje „Atletický školní klub Mazurská – Bohnice“, který soustřeďuje lehkoatletické talenty z okolních lokalit. Talentovaným žákům je nabízeno členství v lehkoatletickém oddílu, kde s nimi pracují erudovaní trenéři. AŠK Mazurská vznikl s cílem podchytit a rozvíjet atletické talenty ve zmíněné lokalitě, zpestřit nabídku mimoškolní činnosti mládeže a nabídnout jí konkrétní hodnotný program jako formu prevence před sociálně patologickými jevy ve společnosti.

Estetická výchova

Škola dbá na rozvoj estetického cítění žáků nejen zavedením povinně volitelného předmětu Estetická výchova, ale především pořádáním různých kulturních akcí, výzdobou školy, vystavováním žákovských prací v prostorách školy i tříd, vedením žáků ke kultivovanému kamarádskému chování i k udržování pořádku v prostorách školy.

Ve škole je keramická dílna, ve které jsou žákům k dispozici 2 keramické pece, hrnčířský kruh a válcovací stůl. Keramické výrobky žáci vystavují ve škole i mimo školu. O keramiku je ve škole veliký zájem.

Informatika, výpočetní technika

Základy práce na PC získávají žáci již ve 4. třídě a 5. třídě. Tuto činnost rozvíjejí dále na 2. stupni v povinných i povinně volitelných předmětech informatika a výpočetní technika.

Výchovné poradenství, prevence sociálně patologických jevů

Ve škole pracují 2 výchovné poradkyně, z toho 1 také jako koordinátorka inkluze a školní metodik prevence. Vzájemně spolupracují a dále spolupracují s vedením školy, s rodiči žáků, s pedagogicko – psychologickými poradnami a dalšími subjekty (Policie ČR, OSPOD …).

Výchovné poradenství ve škole je zaměřeno především na poskytování podpůrných opatření (PO) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, na sledování a vyhodnocování těchto PO (PI, PLPP, IVP), na prevenci školní neúspěšnosti, na kariérové poradenství, na podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami a na podporu žáků nadaných.

Školní metodik prevence zajišťuje akce a vzdělávání v souvislosti s prevencí rizikového chování žáků, v rámci této prevence i prevenci směřující  k multikulturní toleranci a bezkonfliktní komunikaci. Škola pokračuje ve spolupráci s Křesťanskou pedagogicko – psychologickou poradnou Prahy 8 v realizaci projektů, které jsou zaměřené na dlouhodobou primární prevenci rizikového chování žáků.

Ve škole pracuje školní psycholožka. Vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa. Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. pedagogicko – psychologickými poradnami i dalšími organizacemi. Úzce spolupracuje s VP, ŠMP, vedením školy i pedagogickými zaměstnanci.

 Zájmová činnost

Škola každoročně otevírá řadu školních kroužků, kroužky školní družiny i kroužky – zájmové útvary, ve spolupráci s agenturou Kroužky, DDM Spirála Prahy 8 a dalšími subjekty. Kroužky vedou jak učitelé školy, tak lektoři příslušných agentur. Největší zájem mezi dětmi je o sportovní kroužky, keramiku, jazyky a kroužky s naučným a výtvarným zaměřením. Podrobná nabídka kroužků je každoročně zveřejněna na webu školy (Zájmové činnosti – zájmové útvary).

Vybavení školy

Výuka probíhá v kmenových učebnách a v učebnách odborných. K dispozici je také 26 interaktivních tabulí. Pro výuku informatiky slouží nově zařízená počítačová učebna se stálým připojením k internetu. Ve škole jsou dále odborné učebny pro předměty chemie, přírodopis (rekonstrukce červenec – srpen 2017) a fyzika, multimediální učebna s možností využití PC a tabletů (rekonstrukce červenec – srpen 2018, stálé připojení k internetu), velmi dobře vybavená a plně zrekonstruovaná cvičná kuchyňka (červenec – srpen 2014) a učebna pro výuku výtvarné výchovy a keramiky. K dispozici je rovněž knihovna a multifunkční kinosál.

ZŠ má 2 celkově zrekonstruované tělocvičny (září – listopad 2015) a kvalitní venkovní sportovní areál určený k využití školou i veřejností (rekonstrukce postupně probíhá). K dispozici jsou i 2 venkovní učebny (altány), areál s herními prvky (prolézačky, ping – pongové stoly, tabule, sportovní hřiště …) a zabezpečený prostor pro ukládání kol a koloběžek. Nově zrekonstruovány jsou i šatní prostory, kde má každé dítě vlastní uzamykatelnou šatní skříňku (červen – srpen 2017).

Pro provoz ŠD slouží samostatné třídy a herny. Školní družina je otevřena pondělí až pátek od 6,30 hodin do 17,00 hodin a nabízí dětem pestrou a bohatou činnost. Rovněž třídy ŠD jsou vybaveny PC pro vychovatelky. Paní vychovatelky mají k dispozici také vlastní sborovnu a kabinet pro pomůcky. Děti z ŠD mohou využívat venkovní sportovní areál a herní prvky určené právě pro ŠD.

Stravování žáků i zaměstnanců školy je zajištěno ve školní jídelně. Také školní kuchyň a jídelna je nově zrekonstruována, rekonstrukce proběhla v červenci – září 2016.

Škola je zateplena (2009), rekonstrukce sociálního zařízení proběhla z části v červenci – listopadu  2013 a dokončena byla v červenci – srpnu 2014. Průběžně probíhá také postupné nové vybavování tříd, tříd školní družiny.

Relaxace

K relaxaci žáků během dne slouží prostory v sektorech II. D a III. D, které jsou vybaveny zabudovanými žebřinami. K relaxaci lze využít také tělocvičnu, kam mohou žáci podle předem stanoveného rozpisu docházet během velké přestávky.

Spolupráce školy

Vedení školy i jednotliví pedagogičtí zaměstnanci spolupracují na velmi dobré úrovni s rodiči žáků školy, se Školskou radou, s výborem SRPŠ i s třídními důvěrníky. Komunikace probíhá osobně (třídní schůzky, konzultační hodiny, informace dle potřeby, Dny otevřených dveří), telefonicky i prostřednictvím webového rozhraní (e-ŽK, mail).

Velmi dobrá spolupráce probíhá rovněž s Městskou částí Praha 8, s PPP a KPPP, s DDM Spirála Prahy 8, ZŠ a MŠ Prahy 8, s Policií ČR a dalšími subjekty.

 Pronájmy

Škola pronajímá tělocvičny, venkovní hřiště, kinosál, učebny a 2 kabinety různým organizacím.

Část školy je pronajata prostřednictvím Servisního střediska pro správu svěřeného majetku MČ Prahy 8 Soukromé střední škole DANAÉ, s.r.o. (sektor II. B) a Soukromé střední škole gastronomie, s.r.o. (sektoru III. B).

Studenti i zaměstnanci středních škol mají vyhrazen k použití svůj vlastní vchod s vrátnicí. Zde je rovněž umístěn stánek s občerstvením.

Mgr. Milada Bulirschová, ředitelka školy